Energy Storage Project
Energy Storage Project
Energy Storage Project

250kW/300kWh

Energy Storage Project for Hitachi Metals

Energy Storage Project

500kW/1860kWh

Distributed Energy Storage Project for Henkel

Energy Storage Project

500kW/1MWh

Micro-grid Project for Yougan Bay, Dapeng

Energy Storage Project

100kW/240kWh

Energy Storage Project for Afghanistan

Energy Storage Project

2MW/7.2MWh

Energy Storage Project for Jiangsu Yinzhu Chemical Group

Energy Storage Project

500KW/500kWh

Amazon River Project in Brazil

Energy Storage Project

500kW/560kWh

Energy Storage Project for Fuji Electric

Energy Storage Project

500kW/2MWh

Honeywell China SPS Factory

Energy Storage Project

5MW/20MWh

Energy Storage Project for Suyanjingshen

Energy Storage Project

9.95MW/54MWh

Peak Load Regulation Project for Xinghua of Taizhou

Energy Storage Project

2MW/4MWh

Distributed Energy Storage Project for NTN

Energy Storage Project

150kW/300kWh

Energy Storage Project for CBC